مگا مکس

 
 
 

 

محصولی دوجزئی برپایه اپوکسی می باشد. این محصول از بهترین نوع مواد موجود و رزین شکرت بایر آلمان تهیه شده است. این محصول بسیار مقاوم و پر قدرت است که در تمامی شرابط آّب و هوایی ( سرد و گرم )به کار می رود .

می باشد که باید نه نسبت یک به یک مخلوط گردد. پس از اطمینان ار ترکیب کامل آن با Bو Aنحوه اجرا مگان مکس دارای دو جز

در نظر گرفتن حجم و نوع سطح مورد نظر می بایست حداقل در 20 درصد سطح استفاده کرد. حداقل دمای گیرایی 25 درجه سانتی گراد و زمان کار 8 دقیق می باشد و زمان گیرایی کامل 6 ساعت می باشد.

80 می باشد.MPA15و قدرت تحمل فشار MPA25 و قدرت انعطاف پذیری MPA این محصول درای قدرت کششی

این محصول در بسته های 20 لیتری و 4 و 1 کیلویی عرضه می گردد.( جرم حجمی 1300 گرم در هر لیتر است.) زمان خشک شدن اولیه 10 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گراد است. همچنین خشک شدن کامل 360 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گراد می باشد.

this is double components product based on epoxy. this product is manufactured from the best type of resin best resin of Baier co . Germany that may be applicable under all climate condition (cold and warm ) application : Mega Max has 2 component of A and B that should be mixed with one by one ratio . upon mixing and being certain of complete mixture of this material and by observing volume and type of object , it is possible to apply it at 20% of the desired surface. mass is 1250g/lit. this product should be applied on the desired surface and requires 8 minutes with temperature of 25 c and maximum time of 6 hours to shows its complete adhesion property.
Mega-max has strain of 25MPA ,flexibility of 15 MPA and pressure tolerance of 80MPA and it is offered in packages of 1 kg , 4kg and 20 lit ( volume is 1300g/lit). the elementary drying time is 10 minutes under temperature of 25 C and the final drying time is 360 minutes under temperature of 25 C .
 
 
 
 
تهران - خیابان فداییان اسلام  - خیابان سرگرد محمدی  - روبه روی بانک صادرات -  پلاک 363             09123060379       33744555