سایت شیمی کیا-shimikya

شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی عمران برشکار

Omran Boreshkar Chemical and Industrial Production

رزین مولتی پوکسی

رزین مولتی پوکسی

محصولی دو جزئی بر پایه اپوکسی می باشد که از بهترین نوع رزین و هاردنر شرکت بایر آلمان تهیه شده است. این محصول بری چسباندن و ضد آب کردن کلیه سطوح سنگی، چوبی ، و آجری مناسب است. این محصول حاملا شفاف و بی رنگ است و دارای خاصیت رنگ پذیری و ساب پذیری است.
 باشد.جرم حجمی 870 گرم در هر لیتر می باشد.Bدو برابر A  می باشد که باید نسبت Bو Aنحوه اجرا مولتی پوکسی دارای دو جز
گیورینگ یا زمان خشک شدن اولیه 30 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گراد است. همچنین خشک شدن نهایی 6 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد است.

This is double component product based on epoxy that is manufactured from the best resin and hardener of Baier co.Germany. This product is applied for obtaning adhesion and water resistance property off all stone , wood , and brick surfacesand it is completly transparent and without oder with dyeing and polishing property.

Application : multiplex has 2 componenti.e. A and B   ratio should be double some of B . mass is nearly 870g per lit.

curing or elementary drying time is 30 minutes at 25 C and also the final drying time is 6 hours under temprature of 25 C.

سه شنبه, 23 خرداد 1396 ساعت 13:13

تهران - خیابان فداییان اسلام  - خیابان سرگرد محمدی  - روبه روی بانک صادرات -  پلاک 363            
09123060379
33744555